โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

มอบรางวัลกิจกรรมประกวดเรียงความ "ต้นไม้ต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

          กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนได้จัดกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ “ต้นไม้ต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยให้นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา รร.อนุบาลหนองใหญ่ และ รร.บ้านหนองผักหนาม ที่เคยเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเรียงความเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล ซึ่งมีนักเรียนส่งเรียงความเข้าประกวดจำนวน 56 ราย 

          ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางวีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 องค์การเภสัชกรรม ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียง และรางวัลชมเชย