โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

ติดตามครั้งที่ 2 ในจัดโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เมิ่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 องค์การเภสัชกรรมได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อติดตามการปลูกต้นพญายอของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ซึ่งในวันนี้นักเรียนได้นำกิ่งพญายอที่ปักชำไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ไปปลูกลงในแปลงปลูก