โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนโรงเรียนในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5

        โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นั้น

 

องค์การเภสัชกรรมสนองพระราชดำริในการเข้าร่วมดูงานดังกล่าว ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

 

และสนับสนุนโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรมในการเข้าร่วมศึกษาดูงานทั้ง 4  พื้นที่ ประกอบด้วย

         1.  พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) ได้แก่ 

                         1.1  โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

                         1.2  โรงเรียนสวนมิสกวัน

         2.  พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (โรงงานผลิตยารังสิต) ได้แก่

                         2.1  โรงเรียนวัดโปรยฝน

                         2.2  โรงเรียนวัดขุมแก้ว

                         2.3  โรงเรียนวัดแสงมณี

         3.  พื้นที่โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ได้แก่

                         3.1  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

                         3.2  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

                         3.3  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

         4.  พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ได้แก่

                         4.1  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

                         4.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม

                         4.3  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

                         4.4  โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาท