โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริ" ให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน โดยรอบพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 4 แห่งคือ 1. องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม.   2. องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี   3. องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   4. องค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรวมถึงส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. และตระหนักถึงความสำคัญของการสนองพระราชดำริขององค์การเภสัชกรรมกับหน่วยงานโดยรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม