โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการในงาน “ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” วันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

                    องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการในงาน “ทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”จัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) วันที่ 20 – 26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งองค์การเภสัชกรรมเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการดังกล่าว