โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2559

          องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559 ซึ่งได้นำเสนองานวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน โดยเทคนิคยูวี-วิสิเบิล สเปคโตรโฟโตเมตรี ส่วนด้านนิทรรศการองค์การเภสัชกรรมจะนำเสนอ 2 หัวข้อ ได้แก่

1.    ความก้าวหน้าการดำเนินงานสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ได้แก่

                     -       การจัดสวนสมุนไพรไม้หอม

                     -       การดูแลแปลงเถาวัลย์เปรียง

                     -       การดูแลแปลงมเหสักข์-สักสยามินทร์

                     -       การดูแลแปลงยางนา

                     -       การปลูกพุทธรักษา

                     -       การปลูกและแปรรูปพรมมิ

2.   สาธิตการใช้ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้และธัญพืช