โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมดูงานเพื่อพัฒนาพื้นที่องค์การเภสัชกรรม จังหวัดชลบุรี ให้เป็น Science Park

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาที่ดินขององค์การเภสัชกรรม ให้เป็นสวนวิทยาศาสตร์ Science Park  และมีการร่วมดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์  (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง  

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์  (KVIS)

 

พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี