โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

ต่อยอดความรู้จากโครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา ปีที่ 2

          องค์การเภสัชกรรมได้จัดทำโครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้วยพุทธรักษา ปีที่ 2 สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เมื่อปีงบประมาณ 2556 ทำให้นักเรียนและครูมีความรู้ในการปลูกพืชแบบไร้สารพิษ  ปัจจุบันโรงเรียนได้นำโครงการดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดเป็นการปลูกดาวเรือง เพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน และมีการขยายผลไปสู่ชุมชนให้ชุมชนปลูกดาวเรืองและโรงเรียนรับซื้อเป็นศูนย์กลางการจำหน่าย ทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี