โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

หารือแนวทางการบริหารจัดการสวนสมุนไพร และศึกษาดูงานที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

               เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้ดำเนินการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการสวนสมุนไพร ในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ของคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินองค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม (อพ.สธ.-อภ) และได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง