โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

โครงการ GPO ร้อยใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ แด่องค์ราชา

              เนื่องวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนครบรอบ 46 ปี แห่งการก่อตั้งองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดทำ ”โครงการ GPO ร้อยใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ แด่องค์ราชา” โดยได้ปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ จำนวน 8,400 ต้น  ณ พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 84 ไร่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555ทั้งนี้ยังเป็นการนำที่ดินมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ประชาชน  ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม