โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การเภสัชกรรม

ชนิดพรรณไม้ในองค์การเภสัชกรรม

1. ต้นยางนา


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus Roxb.
ชื่อสามัญ : Yang
วงศ์ : Dipterocapaceae

          ต้นยางนา ปลูกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 จำนวน 2,554 ต้น ตามโครงการ "รวมพลังชาว GPO ปลูกต้นไม้จากดวงใจ เฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ องค์ราชันย์" โดยปลูกในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 

2. ต้นมเหสักข์ - สักสยามินทร์ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grondis L.f.
ชื่อสามัญ : TEAK
วงศ์ : VERBENACEAE

          ต้นมเหสักข์ และต้นสักสยามินทร์ ปลูกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 จำนวน 8,400 ต้น ตามโครงการ GPO ร้อยใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ แด่องค์ราชา ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร" โดยปลูกในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี จำนวน 84 ไร่


3. ต้นเถาวัลย์เปรียง


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris scandens (Roxb.) Benth.
ชื่อสามัญ : Jewel vine, Hog creeper, Malay jewelvine
วงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

          ต้นเถาวัลย์เปรียง ปลูกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 จำนวน 6,000 ต้น ตามโครงการ "ปลูกสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" โดยปลูกในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี