กิจกรรม One Year Ago #62

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม One Year Ago #62 ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ แคมเปญ "สั่นกระดิ่ง" เพื่อจีพีโอ การประกาศจริยธรรมการขายยา การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก การออกร้านจำหน่ายสิ่งของ เป็นต้น กิจกรรมจัดในระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2562 ณ ลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรม

  

     

โครงการ Let's Go.....Agent

องค์การเภสัชกรรม ได้จัดทำโครงการ Let's Go.....Agent โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งตัวแทนด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำตัวแทนเข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และเรือนจำกลาง จ.นครปฐม และจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR และภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี จ.นครปฐม

  

  

  

  

  

มอบเกียรติบัตรโครงการ "คนดี ศรี อภ." เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564

องค์การเภสัชกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมที่ทำความดี อาทิ เก็บทรัพย์สินคืนเจ้าของ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2

แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "คุ้ทค่าทุกนาที ทำความดีด้วยหัวใจ" ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมระบบคุณธรรมของกระทรวงสาธารณสุข ให้เ้มแข็งบนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน นำสู่เป็นกระทรวงคุณธรรม (MOPH Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์ 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

  

  

 

 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi