จัดงาน CG & CSR Day ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563

  

  

  

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดงาน CG & CSR Day ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563 เวลา 11.45 – 13.00 น. ณ บริเวณลานดร.ตั้ว ลพานุกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดปีงบประมาณ 2563 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

          1. นิทรรศการ KPI องค์กรคุณธรรมของแต่ละหน่วยงาน นิทรรศการนำเสนอความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยจิตสาธารณะ และเปิดตัวคู่มือ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การเภสัชกรรม และผู้อำนวยการมอบ “เส้นทางสู่องค์กรคุณธรรม” ให้แก่ผู้บริหารระดับฝ่าย
          2. กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในของผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบตลาดนัดมือสอง เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าราคาพิเศษและร่วมทำบุญโดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งสมบททุนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

กิจกรรมการประกาศองค์กรคุณธรรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

  

ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน นั้น

         ในปีงบประมาณ 2563 องค์การเภสัชกรรมจะเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ โดยประกาศเป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้การดำเนินภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมายาวนานกว่า 54 ปี โดยได้จัดกิจกรรมการประกาศองค์กรคุณธรรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาองค์การเภสัชกรรม พร้อมมอบโล่เชิงสัญลักษณ์ขององค์กรคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

โครงการ GPO องค์กรคุณธรรม : คุณธรรมในเส้นเลือด

ในวันที่ 11 มี.ค. 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ได้มีการจัดโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม : คุณธรรมในเส้นเลือด เป็นกิจกรรมการบรรยายพิเศษให้แก่ คกก.อภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร ตัวแทนจากสหภาพฯ สโมสรพนักงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันระดมสมองเพื่อพัฒนาแนวทางในการนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างสมบูรณ์ และเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย เป็นผู้บรรยายพิเศษ

          การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นวิทยากร

  

  

  

องค์การเภสัชกรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

  

 

องค์การเภสัชกรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดทิศทางการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใช้มาตรการ 3ป. 1ค. คือ ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 

 

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้รับโล่เกียรติคุณจากดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่องค์การเภสัชกรรม ได้รับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ในระดับ A ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 ธันวาคม 2562

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi