อภ.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ภญ. อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชมรมคนคุณธรรม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum ของสำนักงาน ป.ป.ช แหล่งรวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำมาปรับใช้ในการต่อต้านการทุจริตในองค์การเภสัชกรรมต่อไป ณ สำนักงาน ป.ป.ช ถ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

  

 

นิทรรศการ"ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ"

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดแคมเปญ "ความซื่่อสัตย์คือความภูมิใจ" และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วยคุณธรรมหลัก 3 หัวข้อ 1.ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ทำงานเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ 3. ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ซึ่งคุณธรรมทั้งหมดนี้จะเป็นต้นแบบที่ดี เป็นที่ยอมรับว่าเป็น "องค์กรคุณธรรม" อย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมชมนิทรรศการและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกซึ่งสามารถส่งภาพที่ถ่ายจากบริเวณงานเข้าประกวดชิงรางวัลใน line@ประกวดภาพถ่าย โดยค้นหา @utw6069j หรือสอบถามที่ได้กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน โทร.8199

  

  

จัดอบรมโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ GPO องค์กรคุณธรรมเพื่อระดมสมองการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปฎิบัติงาน สหภาพแรงงานอภ. สโมสรฯ จำนวน 60 คน  เพื่อขับเคลื่อนองค์การเภสัชกรรมเป็นองค์กรคุณธรรม  ณ โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560

  

  

โครงการ GPO ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมงาน "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อสู้องค์กรคุณธรรม"

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหาร และตัวแทนผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกัน kick off โครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ณ บริเวณหน้าตึกอำนวยการ เพื่อร่วมกันปฏิญาณทำความดีเพื่อพ่อ และร่วมเขียนความดีที่อยากทำเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมไว้ที่ต้นไม้ของพ่อภายในงาน

 

  

  

หน้า 5 จาก 5

FacebookTwitter
Follow @twitterapi