จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ ในโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม (รุ่นที่ 1)

แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล จัดทำโครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม" (รุ่นที่ 1) เพื่ออบรมผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ให้มีจิตสำนึก สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับต้านทุจริตศึกษา ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ นำหลักสูตรไปปรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ โดยครั้งนี้จัดอบรมในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 อบรมช่วงเช้าที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม และช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. มีผู้เข้าร่วมการโครงการฯ กว่า 100 คน

  

  

  

อภ.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ภญ. อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชมรมคนคุณธรรม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum ของสำนักงาน ป.ป.ช แหล่งรวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำมาปรับใช้ในการต่อต้านการทุจริตในองค์การเภสัชกรรมต่อไป ณ สำนักงาน ป.ป.ช ถ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

  

 

นิทรรศการ"ความซื่อสัตย์คือความภูมิใจ"

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานเปิดแคมเปญ "ความซื่่อสัตย์คือความภูมิใจ" และเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/รับแจ้งเบาะแสการทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม ประกอบด้วยคุณธรรมหลัก 3 หัวข้อ 1.ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2.ทำงานเต็มที่ เต็มประสิทธิภาพ 3. ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี ซึ่งคุณธรรมทั้งหมดนี้จะเป็นต้นแบบที่ดี เป็นที่ยอมรับว่าเป็น "องค์กรคุณธรรม" อย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมชมนิทรรศการและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกซึ่งสามารถส่งภาพที่ถ่ายจากบริเวณงานเข้าประกวดชิงรางวัลใน line@ประกวดภาพถ่าย โดยค้นหา @utw6069j หรือสอบถามที่ได้กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน โทร.8199

  

  

จัดอบรมโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ GPO องค์กรคุณธรรมเพื่อระดมสมองการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปฎิบัติงาน สหภาพแรงงานอภ. สโมสรฯ จำนวน 60 คน  เพื่อขับเคลื่อนองค์การเภสัชกรรมเป็นองค์กรคุณธรรม  ณ โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560

  

  

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi