โครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม รุ่นที่ 2"

  

  

  

วันที่ 17 มกราคม 2562 องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม รุ่นที่ 2" วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานบรรจุใหม่ขององค์การเภสัชกรรม  โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาล โดย ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร และช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุเทพฯ 

โครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance : ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม

  

  

  

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่องค์การเภสัชกรรม ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา กรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ก้าวที่สำคัญของเรา” ตามโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance : ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม พนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม กว่า 200 คนร่วมในพิธี

          ดร.สมฤดี กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมกำหนดจัดโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ซึ่งในครั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการตามแผนบูรณาการ การปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” รวมถึงให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายประเทศและสหประชาชาติ ในการรณรงค์และส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้กำหนดวันต่อต้านการทุจริตสากล ตรงกับวันที่  9 ธันวาคมของทุกปี

          ดร.สมฤดี กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรม“ก้าวที่สำคัญของเรา” ตามโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance : ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เป็นหนึ่งในแคมเปญ GPO STRONG “คนอภ.ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นโครงการที่ร่วมรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต ละอายเกรงกลัวที่จะทุจริตในทุกรูปแบบ มีจิตพอเพียงต้านทุจริต และร่วมปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ร่วมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการทำความดีของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์การเภสัชกรรม

          “การก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เป็นก้าวสำคัญที่พนักงานองค์การเภสัชกรรมทุกคนร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ประสิทธิภาพสูง ทำงานเป็นทีม ขานรับกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมในองค์กร อันจะส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.สมฤดี กล่าว

บรรยายพิเศษเรื่อง “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดโครงการ “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “GPO องค์กรคุณธรรม : Key to Success”โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราชาชลบุรี ผู้ริเริ่มโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม และ Workshop จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ GPO องค์กรคุณธรรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม

    

จัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ ในโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม (รุ่นที่ 1)

แผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล จัดทำโครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม" (รุ่นที่ 1) เพื่ออบรมผู้ปฏิบัติงานบรรจุใหม่ให้มีจิตสำนึก สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับต้านทุจริตศึกษา ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานต่าง ๆ นำหลักสูตรไปปรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ โดยครั้งนี้จัดอบรมในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 อบรมช่วงเช้าที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม และช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. มีผู้เข้าร่วมการโครงการฯ กว่า 100 คน

  

  

  

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi