องค์การเภสัชกรรมร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

องค์การเภสัชกรรม นำทีมโดย เภสัชกรหญิงวีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

  

FacebookTwitter
Follow @twitterapi