จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2563 โดยจัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2563 โดยจัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงงานผลิตยารังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความรู้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน ร่วมกันขับเคลื่อนปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบป้องกันการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม

  

  

FacebookTwitter
Follow @twitterapi