จัดงาน CG & CSR Day ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563

  

  

  

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดงาน CG & CSR Day ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2563 เวลา 11.45 – 13.00 น. ณ บริเวณลานดร.ตั้ว ลพานุกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดปีงบประมาณ 2563 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

          1. นิทรรศการ KPI องค์กรคุณธรรมของแต่ละหน่วยงาน นิทรรศการนำเสนอความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยจิตสาธารณะ และเปิดตัวคู่มือ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์การเภสัชกรรม และผู้อำนวยการมอบ “เส้นทางสู่องค์กรคุณธรรม” ให้แก่ผู้บริหารระดับฝ่าย
          2. กิจกรรมตลาดนัดแบ่งปัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในของผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบตลาดนัดมือสอง เพื่อร่วมแบ่งปันสินค้าราคาพิเศษและร่วมทำบุญโดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งสมบททุนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi