โครงการ GPO องค์กรคุณธรรม : คุณธรรมในเส้นเลือด

ในวันที่ 11 มี.ค. 63 ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ได้มีการจัดโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม : คุณธรรมในเส้นเลือด เป็นกิจกรรมการบรรยายพิเศษให้แก่ คกก.อภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร ตัวแทนจากสหภาพฯ สโมสรพนักงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันระดมสมองเพื่อพัฒนาแนวทางในการนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างสมบูรณ์ และเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย เป็นผู้บรรยายพิเศษ

          การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นวิทยากร

  

  

  

FacebookTwitter
Follow @twitterapi