โครงการ Let's Go.....Agent

องค์การเภสัชกรรม ได้จัดทำโครงการ Let's Go.....Agent โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งตัวแทนด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนำตัวแทนเข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และเรือนจำกลาง จ.นครปฐม และจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR และภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี จ.นครปฐม

  

  

  

  

  

FacebookTwitter
Follow @twitterapi