โครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม รุ่นที่ 2"

  

  

  

วันที่ 17 มกราคม 2562 องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ "GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม รุ่นที่ 2" วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานบรรจุใหม่ขององค์การเภสัชกรรม  โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาล โดย ภญ.วีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร และช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุเทพฯ 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi