โครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance : ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม

  

  

  

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่องค์การเภสัชกรรม ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา กรรมการองค์การเภสัชกรรมและคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ก้าวที่สำคัญของเรา” ตามโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance : ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม พนักงานและลูกจ้างองค์การเภสัชกรรม กว่า 200 คนร่วมในพิธี

          ดร.สมฤดี กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมกำหนดจัดโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance ขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ซึ่งในครั้งนี้องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการตามแผนบูรณาการ การปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้แนวคิดของกระทรวงสาธารณสุข ที่ว่า “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” รวมถึงให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตให้เป็นรูปธรรม อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายประเทศและสหประชาชาติ ในการรณรงค์และส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้กำหนดวันต่อต้านการทุจริตสากล ตรงกับวันที่  9 ธันวาคมของทุกปี

          ดร.สมฤดี กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรม“ก้าวที่สำคัญของเรา” ตามโครงการ GPO STRONG : Zero Tolerance : ก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เป็นหนึ่งในแคมเปญ GPO STRONG “คนอภ.ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นโครงการที่ร่วมรณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต ละอายเกรงกลัวที่จะทุจริตในทุกรูปแบบ มีจิตพอเพียงต้านทุจริต และร่วมปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ร่วมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการทำความดีของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์การเภสัชกรรม

          “การก้าวสู่องค์กรคุณธรรม เป็นก้าวสำคัญที่พนักงานองค์การเภสัชกรรมทุกคนร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ประสิทธิภาพสูง ทำงานเป็นทีม ขานรับกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรมในองค์กร อันจะส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.สมฤดี กล่าว

FacebookTwitter
Follow @twitterapi