อภ.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ภญ. อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และชมรมคนคุณธรรม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti Corruption Museum ของสำนักงาน ป.ป.ช แหล่งรวบรวมส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำมาปรับใช้ในการต่อต้านการทุจริตในองค์การเภสัชกรรมต่อไป ณ สำนักงาน ป.ป.ช ถ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

  

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi