จัดอบรมโครงการ GPO องค์กรคุณธรรม

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ GPO องค์กรคุณธรรมเพื่อระดมสมองการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปฎิบัติงาน สหภาพแรงงานอภ. สโมสรฯ จำนวน 60 คน  เพื่อขับเคลื่อนองค์การเภสัชกรรมเป็นองค์กรคุณธรรม  ณ โรงแรมชลจันทร์ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560

  

  

FacebookTwitter
Follow @twitterapi