การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การเภสัชกรรม

ขั้นตอนที่ 1

     1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การเภสัชกรรม


     2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ขั้นตอนที่ 2       

     1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

        2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

     3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


ขั้นตอนที่ 3 

     1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

     2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

     3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

     4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู


ขั้นตอนที่ 4 

     1. ขั้นตอนที่ 5 

     1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

องค์การเภสัชกรรมร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

องค์การเภสัชกรรม นำทีมโดย เภสัชกรหญิงวีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

  

จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2563 โดยจัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2563 โดยจัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงงานผลิตยารังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความรู้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน ร่วมกันขับเคลื่อนปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบป้องกันการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม

  

  

บรรยาย “รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต”

องค์การเภสัชกรรม (GPO) จัดการบรรยาย “รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

  

  

More Articles...

หน้า 1 จาก 6

FacebookTwitter
Follow @twitterapi