องค์การเภสัชกรรมร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

องค์การเภสัชกรรม นำทีมโดย เภสัชกรหญิงวีระมล  มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและสนทนาธรรม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  

  

จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2563 โดยจัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2563 โดยจัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โรงงานผลิตยารังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความรู้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน ร่วมกันขับเคลื่อนปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบป้องกันการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม

  

  

บรรยาย “รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต”

องค์การเภสัชกรรม (GPO) จัดการบรรยาย “รวมพลังคุณธรรมต่อต้านทุจริต” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

  

  

โครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม รุ่นที่ 3

กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดโครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ 2562-2563 โดยจัดอบรมหัวข้อ คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 3 รุ่น รวม 221 คน เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวมีความรู้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน ร่วมกันขับเคลื่อนปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบป้องกันการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม

  

  

More Articles...

หน้า 1 จาก 5

FacebookTwitter
Follow @twitterapi