ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564-2568  <<Download>>

รายละเอียด วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  <<Download>>

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

           องค์การเภสัชกรรมมีความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ที่ว่า จะเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยอย่างเป็นธรรม ดังนั้นการดำเนินงานด้านสังคมจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง จึงได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์สื่อสารสาธารณะ CSR (การทำประโยชน์เพื่อสังคม) ไว้ในแผนวิสาหกิจขององค์การเภสัชกรรม พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้าน CSR และสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเชิงสังคม และสร้างสรรค์จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บุคลากรขององค์กร

          การดำเนินกิจการภายใต้จิตสำนึกที่ดีทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปฏิบัติตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตัวองค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม

1.   กำกับดูแลกิจการที่ดี

-          ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการขององค์กร ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความชัดเจนมีการดำเนินการภายในองค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนได้เสียกับองค์การเภสัชกรรม

2.   สิทธิมนุษยชน

-          พึงคำนึงสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสีย

-          เคารพเกียรติของความเป็นพนักงาน และลูกจ้าง

-          ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัย ด้านสถานที่ทำงานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงบังคับในทุกรูปแบบ

-          ยึดหลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการ มีมาตรฐานการจ้างงานตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

3.    ใส่ใจพนักงาน

-          ให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

-          มุ่งมั่งให้พนักงานมีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นต่อองค์กร

-          จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ

-          ดุแลผลประโยชน์ตอบแทนสวัสดิการในด้านต่าง ๆ อย่างเหมะสมและเป็นธรรม

-          จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสันทนาการ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

-          เสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้พร้อมสำหรับการทำงาน

-          ให้ความสำคัญกับดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4.    สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

-          ใสใจเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

-          มีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

-          พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และไม่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

-          ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

-          จัดระบบภายในเพื่อขจัดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

-          มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

-          ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานทุกคน

-          รณรงค์ให้ใช้ทรัพยากร อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

5.    ใส่ใจต่อผู้บริโภค

-          ยึดถือผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญอันดับหนึ่ง

-          ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีปฏิบัติตามหลัก GMP

-          ตรวจและทดสอบวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา

-          ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

-          จัดหา วิจัยและพัฒนายาที่จำเป็นต่อสังคมไทย เพื่อระบบสาธารณสุขไทยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

6.    ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม

-          ดำเนินกิจการอย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม

-          เคารพในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา และทางกายภาพ

-          ตั้งอยู่ในพื้นฐานความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่เป็นธรรมเปิดเผย

-          รับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ

-          ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการค้าอย่างเคร่งครัด

-          ให้บริการร้านยาคุณภาพ และราคายุติธรรมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.    แบ่งปันสู่ชุมชนและสังคม

                  จากความมุ่งมั่น สร้างสรรค์สังคมตลอดระยะเวลา 47 ปี องค์การเภสัชกรรมดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับภารกิจในการรับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ รวมทั้งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีการแบ่งปันสู่ชุมชนและสังคม ภายใต้โครงการต่าง ๆ ดังนี้

-          โครงงาน GPO CARE AIDS

-          โครงการ .”บ้านใหม่ ชุมชนสัมพันธ์”

-          โครงการ “GPO KIDS”

-          โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยา “GPO CAMP”

-          โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชนและสังคม”

-          โครงการร่วมมือกับนักศึกษาออกค่าย “ยาเพื่อชีวิต”

-          โครงการตรวจจอประสาทตาเพื่อลดการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตา

-          โครงการร่วมกับ สคร.และ สพฐ. ในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในชุมชน 6 โรงเรียน

-          โครงการบำบัดผู้ติดบุหรี่ร่วมกับ สสส.และมูลนิธิงดบุหรี่

-          โครงการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายผู้ป่วยโรคต่างๆ 7 เครือข่าย เช่น โรคเอดส์ โรคไต โรคเบาหวาน โรคธาลัสซีเมีย โรค Hemophillia,โรคมะเร็ง

-          ทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐในเขต กทม. และปริมณฑล และบุตรผู้ปฏิบัติองค์การเภสัชกรรม

-          โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้าน CSR ของผู้ปฎิบัติงานองค์การเภสัชกรรม

-          โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

-          โครงการปลูกป่า

                  -          โครงการสนับสนุนโรงเรียนรอบข้างพื้นที่ GPO ที่ขาดแคลน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi