ประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

     การที่องค์การเภสัชกรรมมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้

  • สร้างมาตรฐานการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนโปร่งใส และเป็นสากลเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ลูกค้า ตลอดจนประชาชนในสังคม
  • เสริมสร้างความสมบูรณ์แบบของกิจการ เพื่อความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดเสรี
  • สร้างความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในองค์การ
  • เป็นเครื่องมือตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักการและเหตุผล

             องค์การเภสัชกรรมตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจการขององค์กร ซึ่งช่วยเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินกิจการภายในองค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ประชาชนผู้บริโภค รัฐบาล คู่ค้า หรือแม้แต่ตัวพนักงานและลูกจ้างภายในองค์การเภสัชกรรม จึงได้มีการจัดทำ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององคากรเภสัชกรรม (GPO Corporate Governance) ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

            ในการดำเนินการครั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมีความสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรชั้นนำอื่น ๆ และพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ภายในขององค์การเภสัชกรรม

            ภายใต้แนวทางและหลักการดังกล่าวข้างต้น องค์การเภสัชกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานตามแนวนโยบายด้วยความระมัดระวัง และยึดมั่นในคุณธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และความโปร่งใส ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินกิจการเพื่อสังคม และนำสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

หน้า 3 จาก 3

FacebookTwitter
Follow @twitterapi