ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
<<คลิกที่นี่>>

หนังสือเวียน เรื่อง แจ้งยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ  <<คลิกที่นี่>>

คำสั่งองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การยกเลิกข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วย การจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ พ.ศ. 2561 <<คลิกที่นี่>>

FacebookTwitter
Follow @twitterapi