ประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

     การที่องค์การเภสัชกรรมมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังต่อไปนี้

  • สร้างมาตรฐานการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนโปร่งใส และเป็นสากลเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ลูกค้า ตลอดจนประชาชนในสังคม
  • เสริมสร้างความสมบูรณ์แบบของกิจการ เพื่อความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดเสรี
  • สร้างความชัดเจนในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในองค์การ
  • เป็นเครื่องมือตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
FacebookTwitter
Follow @twitterapi