ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
<<คลิกที่นี่>>

หนังสือเวียน เรื่อง แจ้งยกเลิกการจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ  <<คลิกที่นี่>>

คำสั่งองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การยกเลิกข้อบังคับองค์การเภสัชกรรมว่าด้วย การจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ พ.ศ. 2561 <<คลิกที่นี่>>

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ องค์การเภสัชกรรม

สำหรับผู้ปฏิบัติงาน <<คลิกที่นี่>>

สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน <<คลิกที่นี่>>

 

More Articles...

หน้า 1 จาก 3

FacebookTwitter
Follow @twitterapi