การบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)

นโยบายด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ช่องทางสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2566 - 2570

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2565 - 2569

วัตถุประสงค์ ขอบเขตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2565 - 2566

ผลการดำเนินตามนโยบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2565

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ. 2564 - 2568

รายละเอียด วัตถุประสงค์ ขอบเขตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2564 - 2568

 

การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์การเภสัชกรรมดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์กร โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

1. โครงการ GPO สานสัมพันธ์ชุมชน ปี 2565
          จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องและการดูแลสุขภาพอนามัย แก่ผู้สูงอายุในชุมชนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่
          1.1 พื้นที่รอบองค์การเภสัชกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ (วันที่ 26 กรกฎาคม 2565)

  

  

          1.2 พื้นที่รอบองค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (วันที่ 2 สิงหาคม 2565)

  

  

          1.3 องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี (วันที่ 17 สิงหาคม 2565)

  

  

          1.4 โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (วันที่ 26 สิงหาคม 2565)

  

  

2. โครงการ GPO Healthy School

          จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้อง และการดูแลสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 แห่ง จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่

          2.1 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ และโรงเรียนสวนมิสกวัน (วันที่ 21 กรกฎาคม 2565)

 

  

          2.2 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 และโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 (วันที่ 1 กันยายน 2565)

  

  

          2.3 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม และโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา (วันที่ 8 กันยายน 2565)

  

  

          2.4 โรงเรียนวัดแสงมณี โรงเรียนวัดโปรยฝน โรงเรียนวัดขุมแก้ว และโรงเรียนวัดสระบัว (วันที่ 16 กันยายน 2565)

  

  

 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi