Up

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (EBITA) ของหน่วยงานภาครัฐ
คู่มืออธิบายแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเภสัชกรรม
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง"ธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืนขององค์กร" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
กรอบนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล
กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล
7หลัึกในการปฏิบัติงานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
แบบฟอร์มประกวดคำขวัญ
แบบฟอร์มประกวดบทความ
กฎบัตรคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่องการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส (ฉบับภาษาอังกฤษ)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (GRC)
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์การเภสัชกรรม
นโยบายการรับและการให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ องค์การเภสัชกรรม
ระเบียบองค์การเภสัชกรรมว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2562
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ องค์การเภสัชกรรม
 
 
Powered by Phoca Download
FacebookTwitter
Follow @twitterapi