องค์การเภสัชกรรมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนรอบพื้นที่

องค์การเภสัชกรรมได้จัดโครงการ GPO Kids ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมด้านการแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคม อีกทั้งองค์การเภสัชกรรมมีแผนการสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรมและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรค COVID-19 ที่มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ ประกอบกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี   สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร องค์การเภสัชกรรมได้งดงานวันเด็กแห่งชาติแบบ onsite และเปลี่ยนเป็นมอบของขวัญให้นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม ดังนี้

          1. พื้นที่องค์การเภสัชกรรม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

                   - โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

                   - โรงเรียนสวนมิสกวัน

  

2. พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

                   - โรงเรียนวัดสระบัว

                   - โรงเรียนวัดโปรยฝน

                   - โรงเรียนวัดแสงมณี

                   - โรงเรียนวัดขุมแก้ว

                   - โรงเรียนวัดอัยยิการาม

                   - โรงเรียนชุมชนวัดอดิศร

                   - โรงเรียนวัดโสภณาราม

  

  

          3. พื้นที่โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

                   - เทศบาลเมืองทับกวาง

                   - โรงเรียนอนุบาลทับกวาง

                   - โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1

                   - โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

  

  

          4. พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

                   - โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่

                   - โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

                   - โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

                   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม

  

  

FacebookTwitter
Follow @twitterapi