โครงการ GPO สานสัมพันธ์ชุมชน ปี 2565 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่รอบข้างองค์การเภสัชกรรมทั้ง 4 สาขา

องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดโครงการ GPO สานสัมพันธ์ชุมชน ปี 2565 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย การใช้ยาที่ถูกต้อง การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่รอบข้างองค์การเภสัชกรรมทั้ง 4 สาขา ประกอบด้วย
     1. องค์การเภสัชกรรม สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
     2. องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
     3. พื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
     4. พื้นที่ตำบลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคีเครือข่าย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม

 

มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม จำนวน 23 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 230,000 บาท

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ "มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงาน" ประจำปี 2565 เป็นโครงการที่มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการเรียนดี และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 23 ราย ดังนี้

1. น.ส.กัญฑชา  ไทยแท้         บุตรของ    นายสมภพ  ไทยแท้
2. นายวรชิต  โต๊ะม๊ะ                บุตรของ    นางวไลพร  โต๊ะม๊ะ
3. น.ส.อัมพร  แซ่เฮง               บุตรของ    นายวิศณุ  แซ่เฮง
4. น.ส.ธัญวรัตน์  พิลาดิษฐ์     บุตรของ    นายสายยน  พิลาดิษฐ์
5. น.ส.ชลดา  ทิพณีย์              บุตรของ    นางรุ่งนภา  ทิพณีย์
6. น.ส.ชุติณัท  มะลินิล            บุตรของ    น.ส.อัณณ์ชญาน์  จินาพันธุ์
7. นายบุรินทร์  โภควัฒน์        บุตรของ    นายประกอบ  โภควัฒน์
8. น.ส.ศิริลดา  อัสนี                 บุตรของ    นางธนวรรณ  อัสนี
9. น.ส.ชัญญานุช  ศรีมาก      บุตรของ    นายกิติพัฒน์  ศรีมาก
10. นายนภัส  ชีพเมืองแมน    บุตรของ    นายนพพร  ชีพเมืองแมน
11. น.ส.ชารินณา  จันตะนี       บุตรของ    นางรสสุคนธ์  จันตะนี
12. นายศุภกร  หล่อประโคน   บุตรของ    นางธัญญ์วรัตน์  อินทะเล
13. น.ส.กรรณิกา  โภทชงรัก  บุตรของ    นางกันเกรา  โภทชงรัก
14. น.ส.กติกา  แก้วพิกุล         บุตรของ    นายเรืองฤทธิ์  แก้วพิกุล
15. น.ส.ธิติยา  ชวนะ                บุตรของ    นายธนาวุฒิ  ชวนะ
16. น.ส.ญาณิศา  เอี่ยมเอิบ    บุตรของ    นางนภสร  เอี่ยมเอิบ
17. น.ส.ภัทรดา  ไกรศรี           บุตรของ    น.ส.วันเพ็ญ  อำนาจ
18. น.ส.ชลนิภา  ศรีสุวรรณ์     บุตรของ    น.ส.ขนิษฐา  ชูชื่น
19. นายสัณหณัฐ  มะสินนท์    บุตรของ    นางสมใจ  ภู่สวรรค์ชัย
20. น.ส.นิศมา  ศิริยามัน           บุตรของ    นางเฉลิมพร  ศิริยามัน
21. น.ส.สุชานันท์  คำจันทราช  บุตรของ    นายสุบัน  คำจันทราช
22. น.ส.สุประวีณ์  ฤกษ์ประวัติ   บุตรของ    นางมธุรส  ฤกษ์ประวัติ
23. นายพัสกร  ฤกษ์ประวัติ        บุตรของ    นางมธุรส  ฤกษ์ประวัติ

 

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรมทั้ง 4 สาขา จำนวน 12 โรงเรียน โดยมีเภสัชกรจากองค์การเภสัชกรรมให้ความรู้ จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย
          1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
          2. โรงเรียนสวนมิสกวัน
          3. โรงเรียนวัดแสงมณี
          4. โรงเรียนวัดโปรยฝน
          5. โรงเรียนวัดขุมแก้ว
          6. โรงเรียนวัดสระบัว
          7. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
          8. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
          9. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
        10. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
        11. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
        12. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi