เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "Zero Tolerance for SEAH" เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 องค์การเภสัชกรรมนำทีมโดย นางวีณา  เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "Zero Tolerance for SEAH" เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข ให้ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉย และไม่อดทนต่อการแสวงหาผลปรพโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการการคุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

FacebookTwitter
Follow @twitterapi