องค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรม โครงการ GPO Fight Flu 2022

          ในวันที่ 2 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ GPO FIGHT FLU 2022 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จำนวนกว่า 2,000 โดสให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อาศัยรอบพื้นที่ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ พลานามัยของประชาชนในชุมชน เป็นการสร้างเกราะป้องกันด้านสุขภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับองค์การเภสัชกรรม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi