กิจกรรม CG&CSR DAY ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2565

องค์การเภสัชกรรมโดยแผนกส่งเสริมธรรมาภิบาล กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ได้จัดกิจกรรม CG&CSR DAY ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณลาน ดร.ตั้ว ลพานุกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้ผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมรับทราบ ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วย ตลาดนัดของมือ 2 การประกวดชุดรักษ์โลก เป็นต้น

FacebookTwitter
Follow @twitterapi