โครงการ GPO สานสัมพันธ์ชุมชน ปี 2565 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่รอบข้างองค์การเภสัชกรรมทั้ง 4 สาขา

องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดโครงการ GPO สานสัมพันธ์ชุมชน ปี 2565 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย การใช้ยาที่ถูกต้อง การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่รอบข้างองค์การเภสัชกรรมทั้ง 4 สาขา ประกอบด้วย
     1. องค์การเภสัชกรรม สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
     2. องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
     3. พื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
     4. พื้นที่ตำบลทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคีเครือข่าย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi