มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม จำนวน 23 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 230,000 บาท

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ "มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงาน" ประจำปี 2565 เป็นโครงการที่มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการเรียนดี และทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 23 ราย ดังนี้

1. น.ส.กัญฑชา  ไทยแท้         บุตรของ    นายสมภพ  ไทยแท้
2. นายวรชิต  โต๊ะม๊ะ                บุตรของ    นางวไลพร  โต๊ะม๊ะ
3. น.ส.อัมพร  แซ่เฮง               บุตรของ    นายวิศณุ  แซ่เฮง
4. น.ส.ธัญวรัตน์  พิลาดิษฐ์     บุตรของ    นายสายยน  พิลาดิษฐ์
5. น.ส.ชลดา  ทิพณีย์              บุตรของ    นางรุ่งนภา  ทิพณีย์
6. น.ส.ชุติณัท  มะลินิล            บุตรของ    น.ส.อัณณ์ชญาน์  จินาพันธุ์
7. นายบุรินทร์  โภควัฒน์        บุตรของ    นายประกอบ  โภควัฒน์
8. น.ส.ศิริลดา  อัสนี                 บุตรของ    นางธนวรรณ  อัสนี
9. น.ส.ชัญญานุช  ศรีมาก      บุตรของ    นายกิติพัฒน์  ศรีมาก
10. นายนภัส  ชีพเมืองแมน    บุตรของ    นายนพพร  ชีพเมืองแมน
11. น.ส.ชารินณา  จันตะนี       บุตรของ    นางรสสุคนธ์  จันตะนี
12. นายศุภกร  หล่อประโคน   บุตรของ    นางธัญญ์วรัตน์  อินทะเล
13. น.ส.กรรณิกา  โภทชงรัก  บุตรของ    นางกันเกรา  โภทชงรัก
14. น.ส.กติกา  แก้วพิกุล         บุตรของ    นายเรืองฤทธิ์  แก้วพิกุล
15. น.ส.ธิติยา  ชวนะ                บุตรของ    นายธนาวุฒิ  ชวนะ
16. น.ส.ญาณิศา  เอี่ยมเอิบ    บุตรของ    นางนภสร  เอี่ยมเอิบ
17. น.ส.ภัทรดา  ไกรศรี           บุตรของ    น.ส.วันเพ็ญ  อำนาจ
18. น.ส.ชลนิภา  ศรีสุวรรณ์     บุตรของ    น.ส.ขนิษฐา  ชูชื่น
19. นายสัณหณัฐ  มะสินนท์    บุตรของ    นางสมใจ  ภู่สวรรค์ชัย
20. น.ส.นิศมา  ศิริยามัน           บุตรของ    นางเฉลิมพร  ศิริยามัน
21. น.ส.สุชานันท์  คำจันทราช  บุตรของ    นายสุบัน  คำจันทราช
22. น.ส.สุประวีณ์  ฤกษ์ประวัติ   บุตรของ    นางมธุรส  ฤกษ์ประวัติ
23. นายพัสกร  ฤกษ์ประวัติ        บุตรของ    นางมธุรส  ฤกษ์ประวัติ

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi