จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรมทั้ง 4 สาขา จำนวน 12 โรงเรียน โดยมีเภสัชกรจากองค์การเภสัชกรรมให้ความรู้ จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย
          1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
          2. โรงเรียนสวนมิสกวัน
          3. โรงเรียนวัดแสงมณี
          4. โรงเรียนวัดโปรยฝน
          5. โรงเรียนวัดขุมแก้ว
          6. โรงเรียนวัดสระบัว
          7. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
          8. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
          9. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
        10. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
        11. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
        12. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

 

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi