องค์การเภสัชกรรมบริจาคเวชภัณฑ์และสิ่งของให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด

          องค์การเภสัชกรรมบริจาคเวชภัณฑ์และสิ่งของให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กที่มารับบริจาคฉีดวัคซีน โดยเวชภัณฑ์และสิ่งของต่าง ๆ ที่นำมามอบให้ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 840 กล่อง แอลกอฮอล์เจล ขนาด 50 กรัม 8,400 หลอด ตุ๊กตา กระเป๋าเป้ ลูกบอลยาง อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

FacebookTwitter
Follow @twitterapi