องค์การเภสัชกรรมมอบชุดยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันโควิดแก่ประชาชนกลุ่ม 608 ที่มารับบริการวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ​อธิบดีกรมการแพทย์ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การเภสัชกรรม เป็นประธานมอบชุดยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จำนวน 5,000 ชุด แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ โดยมี พญ.มิ่งขวัญ​ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่ม 608 ที่มารับบริการฉีดวัคซีนศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
 
ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่กลุ่ม 608  ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60  ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์(SAVE 608) โดยมุ่งเน้นการฉีดเข็มกระตุ้นรวมถึงการฉีดเข็มแรกและเข็มสองให้ได้มากที่สุด เพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตจากโรคโควิด – 19 องค์การเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีนโยบายสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการมอบผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ยาพาราเซตามอล จำนวน 5,000 ชุด แก่ประชาชนกลุ่ม 608 ที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
 
“ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีน การวิจัยและพัฒนาวัคซีน การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ การวิจัยพัฒนายา การผลิตยาและจัดหายารักษาโควิด-19 ตามภารกิจขององค์การเภสัชกรรมในการวิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจาย ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกัน และสิ่งสำคัญ คือ การสนับสนุนยา อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับสถานพยาบาล หน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป” ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว
 
 
FacebookTwitter
Follow @twitterapi