โครงการ GPO Young Blood "คนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม"

          องค์การเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต โดยต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดทำ โครงการ GPO Young Blood คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม ประจำปี 2565ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการประหยัดและการออม เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่ดี รวมถึงการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้ดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 83 คน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi