มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดมะกอกและชุมชนซอยสวนเงิน

องค์การเภสัชกรรมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย อาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี ได้แก่ ชุมชนวัดมะกอก ชุมชนซอยสวนเงิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด

สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 800 โด้ส พร้อมงบประมาณ

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 800 โด้ส และงบประมาณสำหรับบริหารจัดการเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรม

มอบรางวัลบุคคลต้นแบบในโครงการ "CG Role Model" ประจำปี 2564

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ "CG Role Model" ประจำปี 2564 โดยองค์กรคุณธรรม องค์การเภสัชกรรม ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ "CG Role Model" ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นและจงรักภักดีในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดี รวมถึงร่วมเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนในทุกมิติขององค์กรคุณธรรม

รายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ดังนี้
1. น.ส.รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นายปีฐพล รัตนจินดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
3. น.ส.ชัชฎา โพธิพุกกณะ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. น.ส.สายม่าน อำมะเทศ พนักงานชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
5. นายวิชิต จันทา พนักงานชำนาญงาน ฝ่ายผลิตยา
6. น.ส.ปสุตา เกิดนรินทร์ ผู้ช่วยงานบริหาร โรงงานผลิตยารังสิต 1
7. นายยิ่งศักดิ์ สุขเกษม พนักงานการผลิต ฝ่ายผลิตยา
8. นายวุฒินันท์ บุญปลอด ลูกจ้างประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. น.ส.กันยารัตน์ สุวรรณภักดี ลูกจ้างประจำ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

มอบหน้ากากอนามัยแก่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง หรือ 250,000 ชิ้น ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

More Articles...

FacebookTwitter
Follow @twitterapi