โครงการ GPO Strong “อภ.รวมพลังต่อต้านทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านทุจริตสากล

          องค์การเภสัชกรรมมีนโยบายและแนวทางในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนขององค์การเภสัชกรรม อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและสหประชาชาติ ในการรณรงค์และส่งเสริมมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล

          องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตขึ้น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ นำโดยผู้อำนวยการและผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตให้กับผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมทุกท่านได้รับรู้อย่างพร้อมเพียงกัน

FacebookTwitter
Follow @twitterapi