ตู้ปันสุข GPO ปันน้ำใจ เติมรอยยิ้ม ให้ชุมชน

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ  ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ตู้ปันสุข GPO ปันน้ำใจ เติมรอยยิ้ม ให้ชุมชน พร้อมด้วย นายบุญชัย  ทรัพย์เจริญกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ และผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล 1 อาคารอำนวยการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายแบ่งปันอาหารและของใช้จำเป็นช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ในพื้นที่ชุมชนรอบข้างองค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี  และจะเริ่มเปิดตู้ปันสุขเพื่อแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

FacebookTwitter
Follow @twitterapi