ส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 35,900 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 23,600 หลอด พร้อมถุงยังชีพอีก 1,000 ชุด มูลค่ากว่า 1 ล้าน 8 แสนบาทแล้ว

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในจังหวัดต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน องค์การเภสัชกรรมโดยทีม ERT-GPO ยังได้จัดทีมลงพื้นที่นำถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด พร้อมยาตำราหลวง จำนวน 1,000 ชุด มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอบางบาล อำเภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และอำเภอเสาไห้ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นอีกภารกิจขององค์การเภสัชกรรมในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

 

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,874,276 บาท จัดยาตำราหลวง ซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้าน ประกอบด้วย ยาเม็ดพาราเซตามอล ขนาด 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน ยาธาตุน้ำแดง น้ำยาโพวิโดน-ไอโอดีน พลาสเตอร์ยา และสำลีส่งไป

- จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 6,000 หลอด
- จังหวัดลำพูน จำนวน 2,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 4,000 หลอด
- จังหวัด
ปราจีนบุรี จำนวน 500 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด
- จังหวัดตาก จำนวน 5
,500 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด
- จังหวัดลพบุรี จำนวน 5
,400 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 3,800 หลอด
- จังหวัดสุโขทัย จำนวน 5
,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 3,800 หลอด
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,0
00 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 2,000 หลอด
- จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5
00 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด
- จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 5
00 ชุด ยาน้ำกัดเท้า จำนวน 1,000 หลอด
- จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3,0
00 ชุด
- จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2,500 ชุด
- จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2
,500 หลอด
- จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1
,000 ชุด
- จังหวัดพิจิตร จำนวน 2
,500 ชุด
โดยได้ทยอยจัดส่งไปแล้วผ่านไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานปกครองของแต่ละพื้นที่

FacebookTwitter
Follow @twitterapi