มอบของขวัญให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การเภสัชกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

องค์การเภสัชกรรมได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.องค์การเภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 2.องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3.โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 4.องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 

ซึ่งประจำทุกปีองค์การเภสัชกรรมจะดำเนินจัดงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม หรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ และโรงเรียนต่าง ๆ โดยตลอด

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ องค์การเภสัชกรรมจึงมอบของวันเด็กให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงขององค์การเภสัชกรรม จำนวน  21 แห่ง ได้แก่

พื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
          1. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
          2. โรงเรียนสอนมิสกวัน 
          3. โรงเรียนสงเคราะห์บ้านราชวิถี 

   

พื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
          4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
          5. โรงเรียนนิกรราษฏร์บำรุงวิทย์ 
          6. โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม 
          7. โรงเรียนวัดแสงมณี 
          8. โรงเรียนวัดโสภณาราม 
          9. โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
          10. โรงเรียนวัดโปรยฝน 
          11. โรงเรียนวัดอดิศร 
          12. โรงเรียนวัดกลางคลองสิบ 
          13. โรงเรียนวัดสระบัว 

  
  

พื้นที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
          14. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 
          15. โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 
          16. โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 
          17. ศูนย์เด็กเล็กจิตรประไพชาเล่ต์ 

  

พื้นที่ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
         18. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 
         19. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 
         20. ศูนย์เด็กเล็กหนองใหญ่ศิริธรรม
         21. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริธรรมวรวาท 

  
  

 

FacebookTwitter
Follow @twitterapi