สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 800 โด้ส พร้อมงบประมาณ

องค์การเภสัชกรรมสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 800 โด้ส และงบประมาณสำหรับบริหารจัดการเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงองค์การเภสัชกรรม

FacebookTwitter
Follow @twitterapi