มอบรางวัลบุคคลต้นแบบในโครงการ "CG Role Model" ประจำปี 2564

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ "CG Role Model" ประจำปี 2564 โดยองค์กรคุณธรรม องค์การเภสัชกรรม ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ "CG Role Model" ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นและจงรักภักดีในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำความดี รวมถึงร่วมเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนในทุกมิติขององค์กรคุณธรรม

รายชื่อผู้ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ดังนี้
1. น.ส.รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นายปีฐพล รัตนจินดา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
3. น.ส.ชัชฎา โพธิพุกกณะ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. น.ส.สายม่าน อำมะเทศ พนักงานชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
5. นายวิชิต จันทา พนักงานชำนาญงาน ฝ่ายผลิตยา
6. น.ส.ปสุตา เกิดนรินทร์ ผู้ช่วยงานบริหาร โรงงานผลิตยารังสิต 1
7. นายยิ่งศักดิ์ สุขเกษม พนักงานการผลิต ฝ่ายผลิตยา
8. นายวุฒินันท์ บุญปลอด ลูกจ้างประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา
9. น.ส.กันยารัตน์ สุวรรณภักดี ลูกจ้างประจำ การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1

FacebookTwitter
Follow @twitterapi